Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs
te Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek

Onze school valt onder de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek, afgekort tot VGSK. De vereniging heeft 3 scholen onder haar beheer:
 • Koningin Beatrixschool in Kootwijkerbroek
 • Prins Bernhardschool in Garderen
 • Basisschool de Bron in Stroe
VGSK heeft als doel het oprichten en in stand houden van basisscholen voor Protestants Christelijk Onderwijs.
De vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit maximaal 9 personen. De dagelijkse leiding van de Vereniging en het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is gemandateerd aan de algemeen directeur. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol.

Voor bestuurszaken kunt u contact opnemen met de algemeen directeur, te bereiken via basisschool De Bron of met de secretaris van het bestuur, mevr. A. (Bertine) van Roozelaar.

U kunt lid worden van VGSK als u kunt instemmen met de grondslag van de vereniging. Op de scholen of bij de secretaris is een inschrijfformulier verkrijgbaar. Als lid wordt u uitgenodigd op de jaarlijkse ledenvergadering en u verkrijgt stemrecht op een aantal zaken.

Algemeen directeur:
Dhr. D. Vonck
te bereiken via basisschool de Bron

T 0342 - 442250
E algemeendirecteur@vgsk.nl

Voorzitter toezichthoudend bestuur:
Dhr. J. (Johan) Heemskerk

Secretaris:
mevr. A. (Bertine) van Roozelaar.

Postadres
VGSK
Stroeërweg 76
3776 MK Stroe


Overige bestuursleden:
Dhr. E.J. (Erik Jan) Kevelam, Garderen
Dhr. H.J. (Arjan) v.d. Kamp, Kootwijkerbroek

Vacature
Missie en visie van de VGSK

De missie van VGSK is als volgt verwoord:
 
VGSK verzorgt op professionele wijze kwalitatief hoogwaardig onderwijs
gebaseerd op het geloof in God zoals verwoord in de Bijbel.
 
De visie van VGSK geeft aan op welke wijze de vereniging de missie wil verwezenlijken, door te beschrijven hoe wordt aangekeken tegen kinderen, ouders en medewerkers, tegen identiteit, tegen schoolontwikkeling en kwaliteit. De visie is als volgt verwoord:
 
De scholen van VGSK staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en bevorderen dit door:
 • het unieke van elk kind als uitgangspunt te nemen;
 • de verhalen uit de bijbel en het geloof in Christus als basis te nemen en de daaruit volgende consequenties voor het dagelijks handelen;
 • aandacht voor een brede ontwikkeling van kennis en denken;
 • aandacht voor adequate sociale vaardigheden en waarden, normen en principes;
 • aandacht voor het welbevinden van elke leerling;
 • een kritische afweging van het aanbod en positief kritisch inspelen op vernieuwingen en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • bekwame en deskundige medewerkers;
 • samengevat in: het stimuleren van een positief kritische houding, vanuit christelijke waarden en normen, van waaruit de leerling met vertrouwen en verantwoordelijkheid de weg in de samenleving kan vervolgen.
 VGSK staat voor goed werkgeverschap en bevordert dit door:
 • een veilig en inspirerend werkklimaat;
 • competentiegericht integraal personeelsbeleid;
 • ruimte voor ontwikkeling;
 • aandacht voor initiatief en inspraak.
Om kwaliteit hoogwaardig onderwijs en goed werkgeverschap te realiseren staat VGSK voor:
 • sturing op hoofdlijnen;
 • de eigenheid van elke school;
 • integrale verantwoordelijkheid op alle niveaus;
 • integriteit, transparantie en openheid;
 • kwaliteitsbeleid;
 • betrokkenheid van ouders.

Jaarverslag 

Voor het jaarverslag (2022) van de vereniging klikt u hier.

Voor de klachtenregeling klikt u hier.
.