Welkom in groep 8! 
Contact
 
De lln. van groep 8 hebben alleen les van mij; meester Savert.
Als u een korte vraag of opm. heeft, kunt u meestal na schooltijd (v.a.15.15/ wo. 12.30 wel even bij mij terecht.
Voor een wat uitgebreider gesprek kunt u een afspraak maken. (ook via mail: b.savert@kbskootwijkerbroek.nl )
 
Ziekmeldingen
 
Wilt u a.u.b. per bovenstaande mail of per telefoon; 442000 doorgeven als uw kind ziek of afwezig is.( Vooraf per briefje mag ook.)
Niet via broers/zussen, omdat dat nogal eens niet doorkomt.
 
Huiswerk
 
Is te vinden onder het item klassenagenda- groep 8 op de site van school.
Huiswerk wordt minimaal één week van tevoren vermeld. In die agenda vindt u ook informatie over excursies, vrije middagen en andere zaken die voor u van belang kunnen zijn.
Het huiswerk is ook in de klas zichtbaar via het whiteboard en het wordt in de agenda geschreven.
 
Wilt u erop toezien dat agenda, werkschriften en mappen elke dag mee naar school gaan?!
 
Hoe leer ik mijn huiswerk
 
Maak een planning; wanneer doe ik wat
Zorg voor een lege/ opgeruimde werkplek, voorkom afleiding, zet telefoon uit! Leg speeltjes weg. Zit het liefst aan tafel/bureau
Begin op tijd
Herhaal (elke) dag. 5x 5 minuten werkt beter dan 1x 25 minuten!
Maak zelf vragen bij wat je leest in boek of samenvatting. Wat.....Welke.....Hoe......Waarom....... Zo leer je echt wat je leest.
Ouders, noem dit telkens weer, op school herhaal ik het ook, zodat ze er niet na de universiteit achter komen, zoals die student die nu met deze aandachtspunten geld verdient op internet.......We leren dit al op de basisschool!!
 
In het schema hieronder ziet u wat u aan huiswerk kunt verwachten.
In groep 8 streef ik naar 4 huiswerkmomenten per week, maar in bepaalde periodes kan dat minder zijn!
Dit jaar hebben we een huiswerkmapje met daarin het volgende: maakwerk voor taal, de woordpakketten spelling, de woordbetekenissen per thema, woordenrijen voor Engels, samenvattingen van geschiedenis, biologie en aardrijkskunde en ingevulde topografie, zodat er niet iets verkeerds geleerd wordt.
 
 
 
 
Spelling:
Woordenschat
Taal:
Oefenen voor dictee aan de hand van woordpakketten
Leren themawoorden van taal thema's
maakwerk (zit in de huiswerkmap)
Aardrijkskunde: topografie , samenvattingen van het hoofdstuk en vragen uit het werkboek
Geschiedenis: vragen uit het werkboek en samenvattingen van het hoofdstuk
Biologie: samenvattingen van het hoofdstuk en vragen uit het werkboek
Engels: Woordbetekenis van Engels naar Nederlands en andersom
   
Psalm + Bijbelkennis: wekelijkse psalm of iets uit de rechterkolom van de psalmenlijst. Ook dit jaar leren de kinderen  een paar Bijbelteksten. De weekpsalm wordt die week alleen gezongen, maar niet overhoord.
Klik hier voor een online versie van het psalmboek.
 
Gym
 
Donderdagmiddag 13.45-14.30 uur
Vrijdagmiddag        14.30-15.15 uur samen met het deel van groep 8 uit de combi-groep
Gymspullen moeten op vrijdag mee naar huis worden genomen. Donderdagmiddag mogen ze -wat mij betreft- op school blijven.
 
 
Werkstuk/spreekbeurt
 
Net als in groep 7 maken de kinderen een werkstuk. Ze krijgen een lijst met keuze-onderwerpen mee naar huis én een schema: Hoe ziet het werkstuk eruit. Zo kunt u zien of het werkstuk aan de eisen voldoet.
De spreekbeurt, die daarna komt mag over het werkstuk gaan, maar het mag ook een ander onderwerp zijn. Inhoud is minder belangrijk; gewoon 'ontspannen' een praatje houden voor de klas, daar gaat het om.
 
Dagje stage
 
Op 7 juni zullen de leerlingen van groep 8 in 2-tallen een dagje stage lopen bij een bedrijf in de omgeving. (Alleen niet het bedrijf waar de ouders/broer/zus werkt)
Wat leren de kinderen hiervan?
o.a. samenwerken, contact opnemen, afspraken maken, plannen, interview bedenken en afnemen, proeven hoe het toegaat in een winkel, bedrijf of instelling. De leerlingen maken een verslag van hun stage en presenteren dat aan de groep aan de hand van een powerpointpresentatie. Uit ervaring blijkt dat ze het heel leuk vinden en dat ze samen een heel eind komen.
Verdere info volgt t.z.t.
 

Belangrijk in mijn groep!
 

Je hoeft niet ieders beste vriend te zijn, maar je moet wel leren met ieder om te gaan, hoe anders die ook is dan jij zou willen!
Ik laat hierom lln. in verschillende- door mij gekozen- samenstellingen samenwerken.
 
Ik verwacht dat je doet wat je kunt. Voor 100%
Een 6 met 100% inzet is meer waard dan de 8 van die slimmerik die voor 75% gewerkt heeft. (% oefenen we heel veel in groep 7, dan snap je dit ook ;)
 
Omdat er dit jaar een keuze gemaakt gaat worden voor het VO, zal ik de kinderen soms ook 'çonfronteren' met hun resultaten als die niet overeenkomen met hun wens of hun mogelijkheden. Een stukje verantwoordelijkheidsbewustwording zullen we maar zeggen.
 
Onderlinge contacten via sociale media

Aangezien kinderen steeds vaker actief zijn op social media; o.a. appgroepen, wordt dat ook een onderwerp waar we ons als opvoeders steeds meer mee moeten gaan bezighouden.
Op school spreken we erover  hoe je je behoort te gedragen in het appverkeer e.d. Kinderen zijn zich er vaak niet genoeg bewust van wat hun acties en opmerkingen bij anderen teweeg kunnen brengen.
Op school kunnen we niet veel meer doen dan gedragsregels bijbrengen en dingen in het algemeen bespreken.
Het appverkeer vindt ook plaats buiten school; we hebben geen inzage in dat verkeer. (De vraag is ook of onze verantwoordelijkheid zo ver gaat)
Helaas komen de gevolgen van verkeerd gebruik wel mee de school in en daar moeten we wel op reageren.
U als ouders kunt meekijken met wat kinderen elkaar sturen aan opmerkingen, afbeeldingen enz.
We horen steeds vaker, op onze school, maar ook daarbuiten, dat het verstuurde om het zacht uit te drukken, niet direct is om blij van te worden, zeker niet voor alle kinderen.
Waarschijnlijk hebben de kinderen binnen deze groep ook een groepsapp en ik zou u vriendelijk willen vragen om eens mee te kijken wat daar allemaal rond gaat en wat het aandeel van uw zoon/dochter daarin is.
We willen met elkaar toch het liefst dat de sfeer onderling er één is van vertrouwen plezier en leuke dingen voor iedere leerling?!

 
Cito-eindtoets en voortgezet onderwijs
 
Op 16 17 en 18 april (steeds 's morgens) wordt de Cito - eindtoets voor de leerlingen van groep 8 afgenomen. Deze toets speelt (bijna) geen rol meer in de toelating tot een bepaald niveau.
Scholen van VO moeten afgaan op het advies van de basisschool, dat is gegrond op alle resultaten van de afgelopen jaren (vooral CITO-resultaten uit het leerlingvolgsysteem, de inzet, werkhouding en verder alles wat nodig is om een bepaald niveau van vervolgonderwijs aan te kunnen.)
Omdat de scholen van VO op 15 maart  de aanmeldingen binnen willen hebben, (regelen wij als school) starten we al op tijd met advies en een keuze maken. Tijdens de 10-minutengesprekken naar aanleiding van het eerste rapport in november zal ik al aan u aangeven in welke richting wij denken. U kunt dan zelf ook al uw voorkeur, vragen of ideeën rond niveau of school kenbaar maken. In februari in de week voor de voorjaarsvakantie houd ik een adviesgesprek met u en uw zoon of dochter, waarin we tot een definitieve schoolkeuze- met niveau- komen.
Met de leerlingen bezoeken we in de periode nov.- jan.  De Meerwaarde en het JFC. U krijgt bericht wanneer dit plaatsvindt. Als u tussen november en februari vragen hebt rond de schoolkeuze, dan bent u altijd welkom voor een gesprekje tussendoor.
( Kijkt u alvast eens op de sites van de VO-scholen om een beeld te krijgen van wat de scholen aanbieden, welke niveaus er zijn en wat je daar verder mee kunt.)

Kamp en musical

Kampinfo volgt de komende 2 weken.

Op dinsdag 9 juli 2019 zal groep 8 de jaarlijkse musical opvoeren. U wordt op de hoogte gehouden door uw kinderen. Een officiële uitnodiging volgt  t.z.t. Het oefenen van de musical zal vanaf half april beginnen. Op dinsdag 16 juli is groep 8 voor het laatst op school en nemen de leerlingen 's avonds afscheid.Klassenouder

Is dit jaar de moeder van ..........(volgt nog).  De belangrijkste taak van de klassenouder is het initiatief nemen voor het gebruikelijke klassenfeest aan het eind van het jaar en het regelen van een passend afscheidscadeau voor de school.
Ik hoop op een goed jaar, met een goede samenwerking met u als ouders. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze informatie, neemt u dan gerust contact met me op.
 
Met vriendelijke groet;
 
B.Savert
emailadres zie boven

(laatst gewijzigd op vrijdag 7 sept 2018)