Groep 6

Wat fijn dat u een kijkje komt nemen op onze pagina. Wij zijn 22 leuke, lieve en enthousiaste kinderen!

PowerPoint die je kunt gebruiken voor je spreekbeurt:

voorbeeld powerpoint spreekbeurt.pptx

Hier onder kunt u de belangrijkste informatie lezen over groep 6.Voorstellen
De kinderen van groep 6 hebben op woensdag, donderdag en vrijdag les van juf Emmalieke Hakkert. Op dinsdag en woensdag staat juf Irma Roggeveen voor de groep. De eerste weken staat juf Emmalieke volledig voor de klas, omdat juf Irma zorgverlof heeft.

Als u een korte vraag aan ons wilt stellen, kunt u altijd voor of na schooltijd even langskomen. Wilt u er wel rekening mee houden dat de bel om 8.40 uur gaat en dat om 15.15 uur de klassendienst nog even in de klas is? Wanneer u een wat uitgebreidere vraag heeft, kunt u een afspraak maken. Een email sturen mag ook altijd. Het adres van juf Emmalieke is: e.korving@kbskootwijkerbroek.nl en van juf Irma: i.roggeveen@kbskootwijkerbroek.nl.  
Ziekmeldingen kunnen per e-mail of telefoon gedaan worden.
Niet via een broertje of zusje, aangezien dit vaak vergeten wordt.
Wilt u ook afspraken onder schooltijd even melden met een briefje of via de mail?   
 
Gang van zaken
Iedere dag beginnen we met de Bijbelles en/of het oefenen van de psalm. Verder staan de ochtenden in het teken van de vakken rekenen, lezen en taal/spelling. De middagen zijn gereserveerd voor de zaakvakken en de creatieve vakken.
Een paar belangrijke regels bij ons in de klas zijn:
 • Het stoplicht geeft aan of je mag praten en wanneer je je vragen kunt stellen.
 • We hebben afspraken gemaakt over de wc-tijden. Buiten die tijd mag je alleen naar de wc als je erg nodig moet of je hebt een andere speciale reden.
 • De tassen mogen niet mee de klas in. Als de bel gaat brengen we onze spullen in het lokaal in de daarvoor bestemde bakken. Onze jas en tas hangen we aan de kapstok.
 • Tussendoor mag je gerust wat drinken, zeker na de gymles is dit lekker, of op warme dagen!
 • Probeer zo veel mogelijk gezonde pauzehappen mee te nemen, in ieder geval op woensdag.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen en je huiswerk.
 • Op dinsdag mogen wij op het voetbalveld. 
Zelfstandig werken
Het streven is om in groep 6 twee keer per week te werken met een dagtaak. Dan werken we het grootste deel van de morgen aan zelfstandig te verwerken taken. Sommige opdrachten maken we echt zelf, bij andere opdrachten is er eerst instructie. We kijken de meeste dingen zelf na. Door deze manier van werken leren de kinderen om de tijd goed in te plannen en om eerst zelf evt. problemen op te lossen. Verder heeft de leerkracht bij deze manier van werken meer tijd om hulp te geven aan kinderen in kleine(re) groepjes.
 
Huiswerkoverzicht
In groep 6 beginnen we met huiswerk. We proberen het nog beperkt te houden en de stof in kleine stukjes te verdelen. Groep 6 heeft, naast iedere week een psalm/gezang, nog twee keer huiswerk. In onderstaand overzicht kunt u zien waar het huiswerk uit bestaat en tussen ( ) waar u het kunt vinden.
Spelling: Dictees  (stencil)
Aardrijkskunde: Topografie (werkboek), overhoringen (werkboek), toetsen (samenvatting)
Geschiedenis: Overhoringen (werkboek), toetsen (samenvatting)
Biologie: Overhoringen (werkboek), toetsen (samenvatting)
Engels Overhoringen (stencil)
Psalm + Bijbelkennis: Elke week een psalm/ gezang en af en toe een weektekst (stencil)
 

Het huiswerk wordt ong. een week van te voren op het huiswerkbord geschreven. De kinderen noteren het huiswerk in hun eigen agenda en nemen het huiswerk mee in hun huiswerkmap. Het is de bedoeling dat de kinderen hun huiswerkmap en agenda altijd in hun tas hebben zitten.
U kunt het huiswerk ook vinden op de website onder: Kalender- Klassenagenda- Agenda gr.6.

 
Het is fijn als u als ouder(s)/verzorger(s) het kind wilt ondersteunen bij het leren van zijn of haar huiswerk. Dagelijks een 15-30 minuten huiswerk maken zou genoeg moeten zijn.


Gym
Op maandagmiddag en vrijdagmiddag gymt groep 6. Op maandag zullen dat vooral spelactiviteiten zijn, op vrijdag staan er vaak oefeningen op verschillende toestellen op het programma.
We verwachten dat de kinderen gymkleren en gymschoenen dragen.

Uitstapjes
In groep 6 gaan we ieder jaar naar het Biologisch Centrum en het Nairac museum. Ook schoolreisje is natuurlijk een vast onderdeel.

Spreekbeurt en werkstuk
In groep 6 houden alle leerlingen een spreekbeurt en maken ze een werkstuk. Voor de Kerst zullen alle spreekbeurten worden ingepland. Tussen de voorjaars- en meivakantie mogen de kinderen thuis werken aan het werkstuk. Meer specifieke informatie volgt te zijner tijd.
 
Lesstof groep 6
 
 • Godsdienst
Iedere dinsdag, woensdag en donderdag wordt er een Bijbelverhaal verteld. We starten met de verhalen uit het OT. Vanaf januari vertellen we veel verhalen over het leven van de Here Jezus.
Op maandag leren we de nieuwe psalm of een gezang. Op vrijdag zeggen we deze op, terwijl de overige kinderen bezig zijn met een Bijbelse verwerking. Klik hier voor een online versie van het psalmboek.

 
 • Taal & Spelling

Voor de taaltoets wordt er eerst 3 weken geoefend. In de vierde week, na de taaltoets, is er tijd voor remediëren of verrijken.
In die vierde week is er een woordendictee en een zinnendictee. De kinderen kunnen de woordjes oefenen m.b.v. het meegebrachte stencil en op www.bloon.nl.
TIP: laat de kinderen een woordje eerst schrijven en dan typen als ze op Bloon werken!
 
 • (Begrijpend) lezen
 2 keer in de week oefenen we met de methode Leesparade. Daarnaast verwerken we het meest actuele nieuws met behulp van de (digitale) methode Nieuwsbegrip. We oefenen dan technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat. Het streven is dat alle leerlingen aan het eind van het schooljaar lezen op Avi niveau E6. Helpt u mee om uw kind, het liefst dagelijks, te laten lezen?

 
 • Rekenen
Met rekenen werken we met de methode Pluspunt. De kinderen werken allemaal op hun eigen niveau. Dit kan eenvoudig met behulp van drie sterren systeem. Waar de 1 ster rekenaar veel kans krijgt om meer te oefenen van hetzelfde, gaat de 3 ster rekenaar meer de diepte in.
Dit jaar zullen we ons wat betreft onderwerpen bezig houden met: optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Maar ook zullen we aan de slag gaan met breuken, procenten, verhoudingen, (digitaal) klokkijken en het metriek stelsel.
TIP: Voor handige websites om te oefenen verwijzen wij u graag naar onze groepspagina op de website.
 
 
 • Sociale vaardigheden
Sinds vorig schooljaar werkenwij met de methode Kwink. Wij vinden het als school belangrijk om aandacht te besteden aan sociale vaardigheden; het is dé basis om te komen tot leren.
De kinderen krijgen 1x per twee weken een les. Deze les draait om een zogenoemd ‘KWINK van de week’. Dit is een pakkende zin die een regel verwoordt. Naast de KWINK les zullen we ook meerdere momenten de ‘KWINK van de week’ laten terugkomen m.b.v. aantrekkelijke spellen/activiteiten.
 
 • Schrijven
Elke week schrijven wij één blz. in een werkboek, behorend bij de methode ‘Schrijven in de basisschool’. Naast het aan elkaar schrijven, zal er dit jaar ook aandacht besteed worden aan het los schrijven.
 
 • Wereldoriëntatie
Op donderdag werken we met geschiedenis uit de methode ‘Wijzer door de tijd’. Dit jaar zullen we ons met name richten op de steentijd, de Griekse tijd en de Middeleeuwen.
Op dinsdag werken we met aardrijkskunde uit de methode ‘Wijzer’. In groep 6 zullen alle provincies aan bod komen met de bijbehorende topografie.
Op woensdag werken we met Natuur en Techniek uit de methode ‘Wijzer door natuur en techniek’. Onderwerpen als voedsel, bouwen, leefomgeving van dieren, het weer en geluid zullen dit jaar aan bod komen.
 
 • Engels
Op dinsdagmiddag hebben we Engels. Tijdens de les wordt Engels/Nederlands gesproken. De kinderen krijgen aan het eind van het hoofdstuk woordjes mee naar huis om te leren voor de overhoring.
 
 • Studievaardigheden
Met de methode Blits wordt er geoefend met studievaardigheden, waarbij u kunt denken aan de volgende categorieën: